דמי מחלה

כל המידע שלהלן נלקח מאתר משרד הכלכלה הגדרות: "עובד במשכורת": עובד שעיקר גמול עבודתו משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר "עובד בשכר": עובד שאינו עובד במשכורת "מחלה": אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי; דמי מחלה משולמים לפי חוק דמי מחלה התשל"ו-1976  תקופת הזכאות המקסימאלית לדמי מחלה תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותומעביד או באותו מקום עבודה ולא יותר מ-90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה.…

Continue Reading ←